Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Uwaga: Od dnia 1.03.2015 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 880,45 zł .

Kryterium dochodowe do dodatku mieszkaniowego:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego wynosi 1 540,79 zł brutto
 • dla rodziny wynosi 1 100,56 zł brutto/osobę

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu ich kosztów uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów, i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z jednego hektara przeliczeniowego ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę, wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35 m2 - dla 1 osoby zw. o 30% 45,50 m2  
40 m2 - dla 2 osób zw. o 30% 52,00 m2
45 m2 - dla 3 osób zw. o 30% 58,50 m2  
55 m2 - dla 4 osób zw. o 30% 71,50 m2  
65 m2 - dla 5 osób zw. o 30% 84,50 m2  
70 m2 - dla 6 osób zw. o 30% 91,00 m2  

Dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m2.
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeśli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, o których mowa w ust. 3-6, przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą:

w przypadku, gdy dochód nie przekracza 150% kwoty najniższej emerytury gospodarstwie jednoosobowym lub 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym - procentowy udział z wyliczonego dochodu w kosztach zajmowanego lokalu wynosi:

 • 15% w gospodarstwie jednooosobwym,
 • 12% w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10% w gospodarstwie 5 osobowym i powyżej.

w przypadku, gdy dochód jest równy lub wyższy od 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, i 100% w wieloosobowym - procentowy udział z wyliczonego dochodu w kosztach zajmowanego lokalu wynosi:

 • 20% w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 15% w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 12% w gospodarstwie 5 osobowym i powyżej.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są:

 • czynsz,
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego
 • opłaty ze energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:

 • ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Organ orzekający w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że :

 • występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub
 • faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wskazana w deklaracji

Upoważniony pracownik, przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać, od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, złożenie oświadczenia o stanie majątkowym, zwierającego dane w szczególności dotyczące posiadanych nieruchomości, zasobów pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Opłaty:

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.).
 • Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1817).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy.

Wymagane dokumenty:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu)
 • Deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego
 • Zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową

Zarządca budynku zobowiązany jest do:

 • Podania aktualnego numeru konta bankowego
 • Podania informacji o stanie zadłużenia czynszowego, struktury lokalu oraz wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał+ksero) np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, umowa podnajmu
 • jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć fakturę vat za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy;
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:

-zaświadczenie zakładu pracy o dochodach brutto (zgodne z zamieszczonym wzorem)

-emerytura/renta - decyzja ZUS oraz przekazy pocztowe z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS;

-alimenty - wyrok sądu (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych lub których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika);

-studenci - zaświadczenie ze uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów socjalnych i naukowych

-uczniowie - zaświadczenie o dochodach z tytułu praktyk zawodowych;

-zwrot podatku.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny