Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy

Stypendia szkolne

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

 

 

 

Stypendium szkolne 2018/2019

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, od 01 września 2018 roku mogą ubiegać się o stypendia szkolne przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

STYPENDIUM PRZYSŁUGUJE:

 1. Stypendium szkolne przysługuje każdemu uczniowi uczęszczającemu do szkoły - od podstawowej do ponadgimnazjalnej (tj. gimnazjum, technikum, liceum, szkoła zawodowa, liceum profilowane i uzupełniające, dwuletnie studium policealne itp.) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00zł.

STYPENDIUM NIE PRZYSŁUGUJE:

 1. uczniowi klasy zerowej,
 2. uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Szczawnica,
 3. uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych.

KIEDY i GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

Wnioski można składać od 01.09.2018 roku do 15.09.2018 roku;

- uczeń uczęszczający do szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej znajdującej się na terenie Gminy Szczawnica - w swojej szkole,

- pozostali uczniowie w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,

ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, pok.nr.102

tel. 18 262 10 66

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 • Dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień - dla uczniów oraz wychowanków) tj.;
 • Zaświadczenie z zakładu pracy.
 • Zaświadczenie z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.
 • Odcinek emerytury/renty lub decyzja ZUS o przeliczeniu emerytury/renty.
 • Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika.
 • Zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.
 • Zaświadczenie z Urzędu Miasta o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych.
 • Oświadczenia  o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
 • Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu.
 • Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.

Informacja dla rodziców składających wniosek o stypendium:

 • Wnioski należy składać do dnia 15 września 2018r.
 • Rozpatrywane będą tylko zawierające wszelkie zaświadczenia o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca sierpnia 2017 r.
 • Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie bądź upoważnić rodzica do złożenia stypendium w ich imieniu
 • Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

Katalog wydatków kwalifikowalnych do stypendium szkolnego na rok 2018/ 2019 :

 • Udział w organizowanych przez szkołę wyjściach ( np. wyjście do teatru, kina, muzeum).
 • Zakup podręczników ujętych w szkolnym zestawie podręczników.
 • Zakup tornistra lub plecaka lub torby szkolnej.
 • Zakup obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (co najwyżej dwie pary obuwia sportowego na cały rok szkolny).
 • Zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego ( koszulki i spodenki nie więcej niż 3 pary kompletów na cały rok szkolny).
 • Zakup dresów, bluzy i spodni sportowych (nie więcej niż 2 komplety na cały rok szkolny).
 • Zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego prowadzonego na basenie : strój kąpielowy, klapki, czepek.
 • Zakup artykułów szkolnych (np. piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, modelina, itp.)
 • Zakup słowników, encyklopedii, atlasów, lektur szkolnych.
 • Zakup tuszy do drukarek, edukacyjnych programów multimedialnych.
 • Zakup komputera, oprogramowania (system operacyjny, oprogramowanie biurowe- edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, itp.) oraz urządzeń peryferyjnych do komputera ( monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, mikrofon, modem, router).
 • Zakup biurka, krzesła do biurka, lampka na biurko.
 • Zakup jednolitego stroju, którego noszenie w szkole jest obowiązkowe.
 • Zakup stroju galowego wymaganego przez szkołę.
 • Opłata za Internet od września do czerwca.

Faktury bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. spodnie, buty miały adnotację ”szkolne lub sportowe”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie na fakturze, wnioskodawca musi sam na odwrocie rachunku potwierdzić ten fakt pisząc odpowiednie oświadczenie.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

 

 

 

Stypendium szkolne 2018/2019

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, od 01 września 2018 roku mogą ubiegać się o stypendia szkolne przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

STYPENDIUM PRZYSŁUGUJE:

 1. Stypendium szkolne przysługuje każdemu uczniowi uczęszczającemu do szkoły - od podstawowej do ponadgimnazjalnej (tj. gimnazjum, technikum, liceum, szkoła zawodowa, liceum profilowane i uzupełniające, dwuletnie studium policealne itp.) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00zł.

STYPENDIUM NIE PRZYSŁUGUJE:

 1. uczniowi klasy zerowej,
 2. uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Szczawnica,
 3. uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych.

KIEDY i GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

Wnioski można składać od 01.09.2018 roku do 15.09.2018 roku;

- uczeń uczęszczający do szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej znajdującej się na terenie Gminy Szczawnica - w swojej szkole,

- pozostali uczniowie w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,

ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, pok.nr.102

tel. 18 262 10 66

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 • Dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień - dla uczniów oraz wychowanków) tj.;
 • Zaświadczenie z zakładu pracy.
 • Zaświadczenie z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.
 • Odcinek emerytury/renty lub decyzja ZUS o przeliczeniu emerytury/renty.
 • Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika.
 • Zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.
 • Zaświadczenie z Urzędu Miasta o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych.
 • Oświadczenia  o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
 • Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu.
 • Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.

Informacja dla rodziców składających wniosek o stypendium:

 • Wnioski należy składać do dnia 15 września 2018r.
 • Rozpatrywane będą tylko zawierające wszelkie zaświadczenia o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca sierpnia 2017 r.
 • Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie bądź upoważnić rodzica do złożenia stypendium w ich imieniu
 • Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

Katalog wydatków kwalifikowalnych do stypendium szkolnego na rok 2018/ 2019 :

 • Udział w organizowanych przez szkołę wyjściach ( np. wyjście do teatru, kina, muzeum).
 • Zakup podręczników ujętych w szkolnym zestawie podręczników.
 • Zakup tornistra lub plecaka lub torby szkolnej.
 • Zakup obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (co najwyżej dwie pary obuwia sportowego na cały rok szkolny).
 • Zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego ( koszulki i spodenki nie więcej niż 3 pary kompletów na cały rok szkolny).
 • Zakup dresów, bluzy i spodni sportowych (nie więcej niż 2 komplety na cały rok szkolny).
 • Zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego prowadzonego na basenie : strój kąpielowy, klapki, czepek.
 • Zakup artykułów szkolnych (np. piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, modelina, itp.)
 • Zakup słowników, encyklopedii, atlasów, lektur szkolnych.
 • Zakup tuszy do drukarek, edukacyjnych programów multimedialnych.
 • Zakup komputera, oprogramowania (system operacyjny, oprogramowanie biurowe- edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, itp.) oraz urządzeń peryferyjnych do komputera ( monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, mikrofon, modem, router).
 • Zakup biurka, krzesła do biurka, lampka na biurko.
 • Zakup jednolitego stroju, którego noszenie w szkole jest obowiązkowe.
 • Zakup stroju galowego wymaganego przez szkołę.
 • Opłata za Internet od września do czerwca.

Faktury bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. spodnie, buty miały adnotację ”szkolne lub sportowe”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie na fakturze, wnioskodawca musi sam na odwrocie rachunku potwierdzić ten fakt pisząc odpowiednie oświadczenie.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny